prayer
Make your own free website on Tripod.com

E. ELIZABETH SETON SCHOOL PRAYERS

 

Prayer in Honor of St. Elizabeth Ann Seton

              

       Lord, You blessed Elizabeth Ann Seton with gifts of grace as wife and mother, educator and foundress so that she could spend her life in the service of Your people.

                

       Through her example and prayers, may we learn to express our love for You and love for our fellow men and women.  We ask this through Christ our Lord, Amen.

 

                                  

Mother Seton, pray for us.

God has done great things for us.

May God be forever praised.  Hallelujah!

 

 

Panalangin sa Paggunita kay Santa Elizabeth Ann Seton

 

                      Panginoon, pinagkalooban Mo si Sta. Elizabeth Ann Seton ng biyaya upang maging kabiyak at ina, guro at tagapagtaguyod ng edukasyon upang maging makabuluhan and kanyang buhay sa paglilingkod sa sanlibutan.

 

       Sa kanyang pagiging mabuting halimbawa at sa pamamagitan ng kanyang panalangin, matutuhan sana naming maipahayag and aming pag-ibig sa Iyo, Panginoon, gayundin ang pagmamalasakit sa aming kapwa.  Idinudulog namin ito sa Iyo, Panginoon, sa ngalan ng Iyong Anak na si Jesus.  Amen.

 

 

                Santa Elizabeth Ann Seton, ipanalangin mo kami.

                Nilikha ng Diyos ang lahat ng kahanga-hangang

                        Bagay para sa ating lahat.

                 Purihin Siya magpakailanman. Allelujah!

 

 

Prayer of St. Elizabeth Ann Seton

 

                  Father, the first rule of our dear Savior’s life was to do your holy will.  Let Your will at the present moment be the first rule of our daily life and work with no other desire but for its most full and complete accomplishments.  Help us to follow it faithfully, so that doing what You wish, we will be pleasing to You.  Amen.

 

 

 

back to Table of Contents